Görögök az oktatási programban

Országháttér Ahhoz, hogy az elmúlt időkben Görögországban lezajlott iskolapolitikai változásokat megértsük, röviden át kell tekinteni az utáni politikai, gazdasági, demográfiai és társadalmi eseményeket.

Az es évek közepén polgárháború folyt az országban, amelyet alkotmányos monarchia követett, majd és között katonai diktatúra uralta az országot.

Ezt követőn lett Görögország írott alkotmánnyal rendelkező elnöki típusú, parlamentáris demokrácia. E történelmi kontextust figyelembe véve érthető, hogy az oktatási intézmények irányítása során óvatosan kell bánni a "hatóság", "ellenőrzés", "felügyelet" és "vezetés" típusú kifejezésekkel.

 1. Бегство Шута лишь неопровержимо доказало известное -- а именно, что Хедрон был трусом.
 2. Skalpolási stratégia bináris opciókhoz
 3. Működő stratégiák bináris opciók
 4. Гул недовольства пронесся над столом, когда Олвин рассказал о страстном желании Лиза избежать нечистого контакта с Диаспаром и о шагах, которые предприняла Сирэйнис, чтобы избежать этой, с ее точки зрения, катастрофы.
 5. По этим огромным проходам в течение всей своей вечной жизни двигались роботы Диаспара; эхо человеческих шагов слышалось здесь, наверное, не чаще одного раза в столетие.
 6. Opciók előnyeit

Gazdasági szempontból Görögország az elsődleges forrásoktól mezőgazdaság, halászat, bányászat erősen függő államból változatos foglalkoztatási szerkezetű országgá nőtte ki magát, amely a turizmusra, a kereskedelemre és a gyáriparra is nagy hangsúlyt fektet. Ennek az oktatásra gyakorolt hatása abban mutatkozott meg, hogy a prosperitás következtében a szülők és a diákok egyre nagyobb elvárásokat fogalmaztak meg az iskolákkal szemben.

A felső középfokú görögök az oktatási programban megnőtt a tanulók aránya, a harmadfokú- és a felsőoktatás intézményei megerősödtek, elterjedtek továbbá a teljes- és részidős magániskolák lásd pl. A középfokú és felső iskolákban megnőtt a szakoktatás igénye is.

Demográfiai szempontból az utóbbi ötven évet folyamatos bővülés, a vidék elnéptelenedése, urbanizáció, és időszakos migráció jellemezte: visszatérő kivándorlók és környező országokból származó bevándorlók érkeztek az országba.

A városok méret és lakósűrűség tekintetében egyaránt sokat fejlődtek, ennek következtében az iskolák is túlzsúfolttá váltak.

Az oktatáspolitikusokat jelentős problémák elé állította a városok iskolahiánya, illetőleg a vidéki és a szigeteken lévő iskolákba beiratkozó tanulók számának csökkenése. A görög állam es kikiáltását követően igen erősen központosított, szigorúan szabályozott iskolai rendszer jött létre. A rendelkezések meghatározzák az iskolák felépítését, a nemzeti alaptantervet, az iskolák finanszírozását, valamint a dolgozók rekrutációjának minden részletét.

görögök az oktatási programban

Az elmúlt évtizedekben a kormány igyekezett minden tekintetben decentralizálni, deregulálni és bürokráciamentesebbé tenni a közigazgatás egészét, és ezen belül az oktatási rendszert is. Kihívások az iskolairányítás számára Görögországban háromszintű az iskolarendszer: alapfokú oktatás év között kötelezőalsó középfokú oktatás év között kötelezővalamint felső középfokú oktatás év között szabadon választott. Ez utóbbi óta két iskolatípusra oszlik: általános középiskola eniaio lykeioilletve műszaki és szakközépiskola technika epaggelmatika ekpaideftiriai.

görögök az oktatási programban

A felső középfokú oktatás két utóbbi típusa a Nemzeti Oktatási és Vallásügyi Minisztérium alá tartozik. Az alapfokú és alsó középfokú oktatás kilenc évfolyamát ban tették kötelezővé. A központi kormány minden iskola számára meghatározza a nemzeti alaptanterv tartalmát, megfogalmazza az ajánlott tanítási módszereket, kiadja a tankönyveket, kiutalja a támogatást, szabályozza a vizsgák rendjét és a különböző oktatási szereplők részvételét az iskoláztatásban, felelősséget vállal továbbá az iskolák megszervezéséért, beleértve a tanárok alkalmazását is.

A legfőbb kihívások az állami decentralizációval és deregulációval, valamint az iskolavezetés proaktív szerepének fokozása iránti érdeklődéssel függenek össze. Mind az adminisztratív feladatoknak a minisztériumról a prefektúrákra való átruházása, mind a prefektúrák és az iskolák közötti kapcsolat megteremtése jelentős problémákat hozott felszínre. Az hogyan lehet meghatározni a bináris opciók globális trendjét oktatási gyakorlat, hogy minden egyes változatáshoz az állam engedélyét kell kérni, meggátolta a helyi kezdeményezések kialakulását.

Jelenlegi hely

A kormányzat meglehetősen lassan vezeti be az újításokat helyi szinten. Az igazgatók hagyományosan a központban meghozott intézkedések végrehajtói. Semmiféle speciális képzésben nem vettek részt. Regionális szinten nevezik ki őket, ám a kiválasztási folyamatban részt vehetnek görögök az oktatási programban helyi közösségek, szülői szervezetek, delegált tanárok is.

Az iskolákban az igazgatók hatásköre csak a fegyelmi kérdésekre és az iskolai tevékenységek koordinálására terjedt ki. Számos kísérlet történt a hagyományokkal való szakításra, de a rendszer rendkívül ellenállónak bizonyult. Ez nem jelenti azt, hogy a döntéshozók ne lennének tisztában azokkal a kihívásokkal, amelyek a fiatalokat a gyorsan változó világra felkészíteni hivatott iskolákkal szemben megfogalmazódnak, vagy hogy ne vennének tudomást az igazgatók és más oktatási szereplők hatáskörének növelésére irányuló kísérletekről.

A minisztérium a nagyobb autonómiára és felelősségre való törekvés jegyében egyre inkább egyfajta menedzseri szemléletet vár el az igazgatóktól, szemben az oly sokáig betöltött végrehajtói-hivatalnoki szerepkörrel. Az oktatáspolitika fő irányai Az as években elfogadott kormányzati rendelkezések az iskolairányítás különböző aspektusainak decentralizációját eredményezték.

A törvény magyarázata kiemelte a decentralizáció fontosságát - a jogszabály egyes rendelkezésének értelmében bizonyos források, illetve hatáskörök a prefektúrákhoz kerültek. Opció tse köztestületekre ruházták az iskolai vagyon kezelői és tulajdonjogát.

A média és az oktatási szereplők üdvözölték az új szabályozást, amelynek gyakorlati alkalmazása nehéznek bizonyult. Ez nem csupán az oktatásra, de a görög görögök az oktatási programban minden szférájára igaz.

Mint azt számos, görög társadalomtudósok által folytatott kutatás kimutatja Kazamias and Kassotakis,a központosított struktúrák ellenálltak a változásnak. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik tanulmány szerint a közigazgatás centralizációja az es évek elején sokkal szembetűnőbb volt, mint bármikor a korábbi évtizedekben Sotiropoulos, Számos széles körű részvételre épülő igazgatási forma jött létre, ám ez nem jelentette azt, hogy lehetővé vált volna az iskolák vagy a helyi szervek érdemi részvétele az oktatáspolitika kialakításában.

A kulcsszereplők szülők, tanárok, helyi közösségek helyzete, szerepe rendkívül korlátozott maradt, az igazgató ugyanaz a lényegi hatalom nélküli hivatalnok maradt, mint korábban. Az es években ismét felmerült az igény a valódi decentralizációra, illetve arra, hogy a régiók és maguk az iskolák lényegi hatáskörökhöz jussanak Markou,Andreou and Papakonstantinou,Kazamias and Kassotakis, Az újabb oktatási szabályozás néhány vonatkozásban megkísérelt jogköröket átruházni a régiókra, az iskolákra.

Ajánlásokat fogalmazott meg az iskolai belső értékelésre is, ami jelentős mértékben hozzájárult az iskolaigazgatók kötelezettségeinek újrafogalmazásához. Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az iskolai belső értékelés irányába való elmozdulás nem más, mint tudatos erőfeszítés a - szigorú görögök az oktatási programban és politikai kontrollszerepet betöltő, évi gyakorlat után elvetett - külső iskolafelügyeleti rendszer felélesztésének megakadályozására.

Felismerve, hogy gondot jelentett a pénzek továbbítása a prefektúrákról az egyes iskolákhoz, a kormány indítványozta az 54 prefektúra 13 - egy-egy új igazgató vezette - csoportba való szervezését. Az új tervek szerint az oktatás egész igazgatási rendszerét decentralizálják a nagyobb hatékonyság érdekében.

Fontos megjegyezni, hogy amint azt a mellékelt esettanulmányok is mutatják némely iskola jelentős tapasztalatokat gyűjtött a görög vagy európai uniós forrásokból finanszírozott nemzeti, illetve nemzetközi projektek iskolai költségvetéseinek kezelésében. A tantervvel kapcsolatban a minisztérium három dimenziót különböztetett meg: az európai, a nemzeti és a helyi dimenziót.

Egyensúlyt kell találni a görögök az oktatási programban érdekek beemelése és az európai uniós harmonizáció között is. Felismerték azt is, hogy a felső középfokú iskolákban új kurzusokkal, tantárgyakkal kell bővíteni a tantervet. Minden egyes kurzushoz új tankönyveket kellett íratni, és új vizsgákat kellett bevezetni. A es évi költségvetésben a központi kormány forrásokat különített el a műszaki és szakközépiskolák tantervének modernizálására, csakúgy, mint a vizsgák anyagának csökkentésére.

Feltételrendszer Mint korábban említettük, a központi kormány teljes hatáskörrel rendelkezik az iskolák munkaerő-gazdálkodásának tekintetében. Az iskolaigazgatókat a prefektúrák nevezik ki négyéves időszakra. A kinevezést a minisztérium hagyja jóvá.

A kiválasztás és a kinevezés elsődleges szempontjai: a jelentkező tanári kompetenciája, képesítése, illetőleg munkaviszonyának hossza. Általános gyakorlat szerint az igazgatóhelyettesek folyamodnak azért, hogy felkerüljenek a prefektúra által összeállított, igazgatójelölteket tartalmazó listára.

Hivatalos, szakszerű igazgatóképzés tárgyában mind ez ideig nem született intézkedés.

Görögország

Az igazgatók önértékelés iránti érdeklődése és az új kormányzati ajánlások nyomán a Görög Nyílt Egyetem levelező iskolairányítási kurzusokat indított igazgatók, tanárok, és más érdeklődő iskolai alkalmazottak görögök az oktatási programban. Az igazgatók és helyetteseik kötelezettségeit törvény írja elő. Ezek jó része adminisztratív jellegű. Az igazgatóknak biztosítaniuk kell az alábbi központi kívánalmak teljesítését: - különböző iskolai tevékenységek koordinálása, - helyi és regionális szinten az iskolai személyzet képviselete, - a tanulók és görögök az oktatási programban dolgozók adatainak kezelése, - az iskola fizikai valóságának épületek, felszerelések, berendezések irányítása, - az iskola költségvetésének kezelése.

Érdemes rámutatni, hogy a költségvetés csupán az épületek állagmegóvását és egyes diáktevékenységek finanszírozását érinti. A helyi önkormányzatok közvetlen szerephez jutnak az iskola fenntartásában, ellenőrzik a financiális források útját, és korlátok közé szorítják görögök az oktatási programban igazgató hatáskörét.

Az igazgatóktól általában elvárják, hogy rendszeres oktatási tevékenységet folytassanak. Minden iskolában létezik egy Pedagógus Tanács, amely a diákok fegyelmi ügyeivel, illetve a napi problémákkal kapcsolatban jár el. Az ös rendelkezés értelmében a szülők minden iskolában létrehozhatják szervezeteiket, és ezeken keresztül korlátozott mértékben beleszólhatnak az iskola irányításának egyes kérdéseibe.

A szülők szervezetének egy képviselője az igazgató, az igazgatóhelyettes és a diákképviselő mellett részt vehet az Iskolatanácsban, amely a napi feladatok pl. Az igazgatóból, a helyi közösség képviselőjéből pl.

Az iskolákban megengedett az újítások bevezetése, de csakis szigorú felügyelet, szabályozás mellett. Az esettanulmányokban szereplő négy iskola közül három vesz részt az úgynevezett Iskolaépület Reorganizációs Programban.

Az ben, egyetlen iskolában megkezdett projektbe a minisztérium hivatalos jóváhagyásával már számos iskola bekapcsolódott. A kezdeményezés az alsó középfokú iskolák általános célú osztálytermeit igyekszik meghatározott tantárgyak kabinetrendszerű oktatására alkalmas helyiséggé alakítani. Hagyományosan minden osztálynak van egy terme, ide jönnek a szaktanárok órát tartani. Ennek elhagyásával azt remélték, hogy az igazgatók meg tudják állítani az iskolaépületek és felszerelések súlyos és általánosnak mondható megrongálását.

A görög oktatási rendszer központosított természetét jól jelzi, hogy a projektben részt vevő iskoláknak szigorú kritériumoknak kellett megfelelniük a tantermek számával és nagyságával, a diákok szekrényeinek elhelyezésére alkalmas szabad terület mennyiségével és a tanárok valamint a szülők szervezeteinek támogatásával kapcsolatban.

Ez a kezdeményezés lehetőséget adott az igazgatóknak arra, hogy ingyenes forex platform döntéseket hozzanak iskolai szinten.

Ez egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor hatáskört, felelősséget és többletforrásokat kaptak egy egyedi program beindítására. Mind az alapfokú, mind a középfokú magániskolák jóval nagyobb autonómiával görögök az oktatási programban Görögországban, mint az állami oktatási intézmények. Bár elvárják tőlük, hogy a tanterv és a tankönyvhasználat tekintetében kövessék az állami rendelkezéseket, kibővíthetik a tantervet, és többletforrásokat kutathatnak fel. Saját költségvetésük van, az igazgatókat és a tanárokat maguk alkalmazzák és bocsátják el, saját irányítási és ellenőrzési rendszert dolgozhatnak ki.

A közszektorban működő iskolák irányítása számára meghatározott feltételrendszer lehetőséget ad az igazgatóknak arra, hogy - amint azt egy alsó középfokú iskolában tanító pedagógus kifejezte - "becsukják az irodaajtót, és szorosan ragaszkodjanak az állam minimumfeltételeihez, avagy kinyissák, és megpróbálják felpezsdíteni az iskolát".

Az iskolákban való beszélgetések megerősítették, hogy nagy hangsúly helyeződik az igazgatók tanári szerepvállalására, személyes képességeire és készségeire elsősorban az interperszonális kommunikáció terén.

Sokkal kevésbé várják el tőlük, hogy menedzseri kvalitásokkal bírjanak a költségvetés, a munkaerő-gazdálkodás, a felelősségmegosztás, a tanterv-innováció és -értékelés, valamint a változásmenedzsment területén.

Ebben a kontextusban érthetőek meg a négy iskolát bemutató esettanulmányok, amelyek a görög oktatásban újabban megjelent iskolairányítási megközelítéseket szemléltetik.

Esettanulmányok 8.

 • Új Pedagógiai Szemle február - EPA - foldvedelem.hu
 • Elemzés a görög felsõoktatás egy jellemzõnek hitt sajátosságáról Bevezetés Az as tanévben elnyertünk egy TEMPUS-ösztöndíjat az Athéni Egyetemre, ahol Fokasz Nikosz javaslatára - akkori kutatási témánkhoz részben kapcsolódva - a görög felsõoktatással kezdtünk foglalkozni.
 • Bináris opciók pénzkeresés
 • A spanyol Educación General Básica a reformot megelőzően a 14 éves korig tartó iskolaköteles idő egészét magában foglalja.
 • Barna Ildikó-Himesi Zsuzsa
 • Pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

Magánpénzekből finanszírozta speciális felszerelését pl. Akkoriban a környéket nyitott terek, virágoskertek jellemezték, amit ma, a sűrűn lakott, forgalmas környék láttán nehéz elképzelni. Az as években ide járt diákok közül néhányan kiemelkedő tudósok, politikusok, sőt miniszterelnökök lettek. A második világháború idején bezárták az iskolát, épületeit katonai célokra hasznosították.

A polgárháborúban a szembenálló felek egyikének bázisa lett. Az es években felmerült az igény, hogy újra iskolává alakítsák a év közötti korosztály számára. Vissza is nyerte hírnevét a tudomány, a kultúra és a sport terén. A helyi közösségben végbement változások azonban radikálisan átalakították jellegét.

A tehetősebb családok a külvárosokba költöztek, helyüket szegények foglalták el. A város terjeszkedése együtt járt az egykori Szovjetunióból, Albániából, Jugoszláviából, illetőleg Afrika és Közel-Kelet egyes térségeiből származó emigránsok betelepedésével. Az iskola elvesztette görögök az oktatási programban helyiek körében addig élvezett támogatást.

A megnövekedett népesség új iskolákat, a régiek kibővítését igényelte, ehhez azonban nem álltak rendelkezésre a megfelelő anyagi eszközök.

Ennek eredményeként az iskola helyét ma nyolc önálló iskola foglalja el, melyek három műszakban oktatnak: reggel, délután és este. Alapfokú, alsó görögök az oktatási programban nappali és esti iskolák, valamint felső középfokú iskolák egyaránt megtalálhatók itt, saját igazgatóval, oktatói gárdával. Az OECD látogatásakor az igazgató egy fényképet mutatott annak illusztrálására, hogy két évvel azelőtti kinevezésekor milyen állapotok uralkodtak: a feldúlt osztálytermek és a lepusztult közös helyiségek falain graffitik éktelenkedtek.

Az iskolában virágzott a kábítószer-kereskedelem, a gyerekek szekrényeit megrongálták, az iskola felszerelését betörők fosztogatták. Az igazgató szerint a tanárok beletörődtek a helyzetbe, mivel azt gondolták, úgysem sikerülne változtatni rajta. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy ben, négy évre történő kinevezése kezdetén az iskola mélyponton volt.

görögök az oktatási programban

Jól jelezte ezt az, hogy a diákok sok tanárt egyszerűen kizártak az osztálytermekből. E diákok csaknem fele külföldről származott - közülük jónéhányan nem tudtak alkalmazkodni a görög kulturális normákhoz.

görögök az oktatási programban

Az új igazgató számos lépést tett e problémák - a többszörösen kihasznált kevés görögök az oktatási programban, a leromlott osztálytermek és folyosók, az eszközhiány, a fiatalkori és a környékbeli bűnözés - kiküszöbölésére. Támogatást kért a helyi önkormányzattól a károk helyreállítására, és ösztökélte a szülők szerepvállalását.

Értesülvén az "Iskolaépület Reorganizációs Programról" megpályázták a Pedagógiai Intézet támogatását. Ami különösen figyelemre méltó, az az igazgatók szerepe a programok beindításában és irányításában.

A sokszoros felhasználás elkerülhetetlenné tette a többi igazgató, szülő és tanár támogatásának elnyerését is. Meg kell jegyeznünk, az iskola kezdetben nem felelt meg a kiírás követelményeinek, hiszen több turnusban folyt benne az oktatás. A Pedagógiai Intézet azt kérte, hogy minden igazgató vegyen részt a folyamatban. Megegyezés született arról, hogy a turnusproblémát nem veszik figyelembe, ám az igazgatók egyetértésének megszerzése már keményebb diónak bizonyult.

Az egyesített Iskolabizottság, amelyben valamennyi iskola igazgatóinak, tanárainak, illetve szülői szervezeteinek képviselői részt vettek, támogatta a jelentkezést.

Végül ben egyévi tárgyalást követően hárommillió drachmát ítéltek meg az épületegyüttesnek, három egyenlő részre osztva három iskola között.

Az igazgatóknak meg kellett egyezniük arról, hogy miképpen kezelik a program költségvetését. Egy évvel később már láthatók voltak volt a projekt egyes eredményei. A graffitik nem tűntek el teljesen, de mennyiségük jelentősen csökkent.

Az épületek biztonságosabbak lettek, új zárak, riasztóberendezések kerültek a termekbe. Lehetővé vált, hogy videoberendezést és más tanári segédeszközöket tároljanak bennük. Lépéseket tettek a kabinetrendszer kialakítására. A folyosókat szegélyező tanulói szekrények általánosságban véve szintén biztonságosabbak lettek. Az iskola más támogatásokat is megpályázott. A látogatás idején éppen egy önkormányzati program keretében finanszírozott könyvtárat rendeztek be egy régi, átalakított raktárépületben.

görögök az oktatási programban

Az iskola speciális támogatást kapott tudományos és számítástechnikai felszerelés beszerzésére is. Az igazgató szerint az ő és kollégái kulcsfeladata a források koordinálása volt.

Amennyiben megfelelően kívánták felhasználni az Iskolaépület Reorganizációs Program támogatását, hatékony egyeztetésre volt szükség. Ez az egyeztetési folyamat az igazgatókon kívül magába foglalta az önkormányzat, a szülők, tanárok és diákok képviselőit is.

Az igazgató szerint az iskolai vezetőknek rugalmasan és kitartóan kell források és támogatás után kutatniuk, és nem szabad, hogy a nehézségek kedvüket szegjék. Különösen erősen kihangsúlyozta, hogy az igazgatóknak körültekintően kell eljárniuk, előre meg kell határozmiuk céljaikat és elképzeléseiket.

Így fogalmazott: "A tanulságot itt nem a drachmák, hanem a gyermeki személyiség értéke jelenti. Megtérülési lehetőségek hegyének lábánál, fák és bokrok között emelkednek a modern épületek. A tizennyolc éve az iskolában dolgozó, 12 éve pedig jelenlegi beosztásában tevékenykedő igazgatóhelyettes arról beszélt, hogy szabadsága idején középiskolákat látogatott meg az Amerikai Egyesült Államokban.

Szervezeti felépítésük és finanszírozásuk rendszere nagy benyomást tett rá.

További a témáról