Vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról. Teljes projekt lista

  • Partium nyár by NoVoPa - Issuu
  • На исходе долгой жизни мысли Учителя вновь обратились к дому, из которого он был изгнан.
  • Stratégia bináris lehetőségek kezdőknek
  • Именно Элвин вызвал этот кризис, но, с другой стороны, только он и мог сообщить сведения, на основе которых можно было строить будущую политику.
  • Népszerű opciós mutatók
  • Думаю, нам лучше установить контакт со своими родичами - теперь они могут проявить больший интерес к сотрудничеству.
  • Спросил он после долгого молчания.
  • Его интересовало сейчас исключительно создание из камня и металла, в котором он был узником, а вовсе не те, кто разделял с ним -- добровольно -- его заточение.

Fogadja el Nagyságod a mi ajkainkról örömmel, szeretettel és tisztelettel tölt idvezletét a Szatmár vármegyei nemességnek; azon nemességnek, mely a Nagyságod hálát érdemlett atyjának, a mi örökre kedvelt főispányunknak számos esztendőkig tartott kormányában nem vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról boldogságát, de dicsőségét is találta; s mely a Nagyságod igazgatása alatt, midőn személyében egyfelől a felejthetetlen atya gyermekét és képviselőjét, másfelől saját hazája fiát s az uralkodó felség ohajtott ajándékát ölelné, kétszeres megnyugvását remélli.

De midőn itt Nagyságod előtt a mi érzéseinket kiöntjük, midőn Nagyságod elébe tisztelet és engedelmesség jeleivel járúlunk, nem titkolhatjuk el azon őseinktől örökbe nyert büszkeségünket is, mely szerént jól érezzük, hogy e kormány, melyhez Nagyságod közöttünk ülni fog, e vezéri pálca, melyet előttünk viselni készűl, éppen olyan mértékben kölcsönöznek fényt Nagyságodnak: amilyen mértékben mi megtiszteltetve vagyunk az által, ha királyunk kegyelménél vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról a második Vécseyt is magunkénak lenni mondhatjuk, minekutána az első hosszú ideig atyai módon éreztette velünk, hogy ő miénk volt minden tekintetben, s mindenkor.

Szolganépet kormányozni, szerencsétlen rabelsőség; szabadok közt érni fő helyre, legszebb jutalma a személyes érdemnek. Mi egyik, nem megvetendő tagját tesszük a magyar nemzeti nagy testnek, mely istenének kegyelméből s királyának oltalma alatt ezer esztendős szabadságát mind bírja, mind becsűli.

Első fog lenni Nagyságod közöttünk, egyik szép megyéjében a munka az otthoni csomagolásból cosenza nevet viselő nép hazájának, melynél szebb, és kedveltebb és imádottabb az egész föld kerekségén nem találtatik.

Nincs kétségünk, hogy ez a gondolat nem kevésbé emeli Nagyságodat, mint a mi keblünket hevíti, s ezt hivén kettőztetett lelkesedéssel állunk itt új kormányozónk előtt, s kettőztetett lelkesedéssel készűlünk oda elkísérni, hol az öszvegyűlt rendek között az előlülői széket elfoglalandja. Jőjjön tehát Nagyságod, s addig is, míg gyűléseink szent boltozata alatt e nemes megye kormánya és boldogsága hű kezeibe fog letétetni, a mi örömtől hevűlő körünkben érezze, hogy ha maga a remény, mely által Nagyságod következő igazgatásától minden szépet és jót bizakodva várunk, szeretetünket és tiszteletünket ennyire felgyúlasztja: mely hálát, mely áldásokat aratand még, ha nagylelküség, törvény és igazságszeretet által bennünket vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról fog, s szabadságunk szentségét sértetlenül fenntartani fáradatlan erővel igyekszik.

Ezt hisszük Nagyságod felől, mert oly atyának gyermeke, kiről ezt tapasztalhattuk; s ha erény és érdemek firól fira szakadatlan folyással örökben maradnak, adja isten, hogy valamint most Nagyságodat saját atyjának kormányhelyére örvendve bekisérjük: úgy a mi gyermekeink egykor hasonló gerjedések közt kisérjék be Nagyságodnak fiát; aki, midőn atyjának s nagyatyjának tettei példáúl előtte kitétetnek, ősi fény és saját önérzés által, mint most Nagyságod, boldog legyen és boldogítson.

Потом, поддерживаемый невидимыми руками антигравитационного поля, он часами лежал, пока гипнопроектор раскрывал прошлое его сознанию. По окончании записи машинка расплывалась и исчезала, но Элвин еще долго покоился, глядя в никуда, прежде чем сквозь века вновь обратиться к реальности. Вновь и вновь перед его мысленным взором проходили бесконечные, более обширные, чем сами континенты, просторы бирюзовой воды, волны, накатывающиеся на золотистые берега. В ушах гремел прибой, застывший миллиард лет .

Nagykároly, De e jelenvaló esetben van valami olyan, ami az előre néző hazafi keblét nyugtalansággal töltheti be. Mert ha kimondanom szabad, azt láttatom magamnak észre venni, hogy midőn itt egyik fél a N. Látnivaló Tek.

Rendek, hogy ily helyheztetésben egymással egyesűlnünk lehetetlen; mert ha valamelyik félnek minden előadott okai egyenként ellentmondhatatlanúl megcáfoltatnak is: de belől, a titokban tartott, s következőleg ostrom alá nem jöhető indítóok makacsúl meg fogja helyét tartani, s a meggyőződés útját elzárja. Így lévén a környűlállás, ki az, aki által nem látja, hogy a győzedelem akármely részre dűljön is el, siralmas következéseket von majd maga után, mivel a meggyőzött félben az a mélyen elrejtett principium hosszú fájdalomnak és bosszús érzéseknek táplálója marad.

Ezen tekintetnél fogva Tek. Rendek, nem azt kérdem többé: mi hasznosabb?

Partium 13 Legenda a kiskatonáról a laktanyaudvar szöszölő nyárfái egész nyáron át pingpong labdaként pattogó parancsszavak vaságyba kényszerített álmok húszéves vagyok farkasszemet nézek a nappal már úgy elhatalmasodott rajtam az élet hogy elpusztíthatatlan betörhetetlen vagyok nyár van örökké bár augusztus is elmúlt kekiszínű fűben heverek a légyszaros ablakon bágyadt kincstári nap kaparászik kicsordul számon a nyál a mohó vágy zsírja a hold ma oly kerek a lány szőke volt mint Jeszenyin versében a zab látom ahogy összekuszálja a dunántúli szél és integető keze lehull a semmibe id. Bertha Zoltán: Mélázó Zolika Partium Tejbemadár Az úton bóklásztam, vártam, jöjjön végre egy autó, hogy a sofőrre szívbajt hozva átszaladhassak előtte, minél közelebb, szinte súrolva a lökhárítót. Az idő alján szundikáló kis falu a miénk, ide még csak félig tette be lábát a civilizáció.

Hanem egyedűl azt: mi által kerűlhetjük el magunk közt a hosszú időre történhető káros szakadást? Az által-e, ha a kérdés alatti javallatot a maga bölcsőjében elfojtjuk; vagy ha azt jóváhagyás végett a felsőség elébe terjesztjük? Vonjuk el egy kevéssé a tüzesen vítatott tárgyról figyelmünket, s gondoskodjunk saját magunkról. Több tiszteletre méltó férjfiakat látok itt, kik vagy résztvevői, vagy legalább szemlélői voltak azon megyénkre nézve veszedelmes időszakasznak, midőn a hazafiak közé becsúszott viszálkodás, s bizodalmatlanság egy egész embernyomig be nem gyógyúlt sebeket hagyott maga után.

Esztendők múltak el, és sokan az akkoriak közűl sírjokba költöztek, s valahára a nagyon régi sebek a még élőknek szíveiken is behártyáztak. Rettegnünk kell Tek. Rendek, nehogy ismét e behártyázott sebek felett újakat szaggassunk, rettegnünk kell, nehogy ezt az azolta nevekedett, s még keserű fájdalmakat nem tapasztalt generációt az előbbinek szomorú tapasztalására vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról.

De mit tegyünk hát a kedvetlen következések elhárítására? A javallat megvizsgáltatása folyamatba vétetett; a nagykároli és szatmárnémeti két felekezet teljes ellenkezésben áll egymás bitcoin kereskedési autobotok más út a békességre nincs, mint ha kettő közűl egyik a maga véleményét önkényt feláldozza.

Azonban, ha csak áldozat által lehet a dolgon segíteni; nagy kérdés: kinek van jusa mástól ily áldozatot kivánnia. Senkinek Tek. Rendek, de amit kívánni nem lehet, szabad remélleni; s ha talán a két felekezet közt van egy, mely a maga véleményének feláldozásával is, megtarthatja a győzedelem reménységét: nem lehetetlen képzelni, hogy az áldozat, az önszeretet titkos sugallási mellett is, megtörténhető.

Ezen állítás paradoxonnak látszhatik, s ami a szatmárnémeti felekezetet nézi, természetes is, hogy ez, itt elvesztvén vagy feláldozván ügyét, semmi nyereségre többé számot nem tarthat. De nem így van a nagykároli résszel; s ime ezen rész az, melynek figyelméért könyörgök, hogy ajkaimról a békesség szózatit meghallgatni méltóztassék. Csak két eset lehetséges. A költözést javasló okok vagy cáfolhatatlanúl igazak, vagy nem. Ha igazak; mi illik egyenes lelkű férjfiúhoz inkább, mint az önhaszonból s mellékes tekintetekből merített okokat az igazság előtt megsemmisíteni?

Amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. Ha nem igazak, miért félnénk a szatmári fél kivánságaihoz képest, a kérdéses javallatot, a felsőség helybenhagyása vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról terjeszteni?

Ezen esetben kettős a nyereség. Mert sem a szatmári felekezetnek vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról fájdalmas érzést is táplálni oka nem marad; sem attól nem lehet rettegni, hogy a felsőség valami nem igaz fundamentomon épűlt kérelmet helyben hagyand.

bináris opciók stratégiája top proft energia kereskedelem kuznetsk

És így vagy győz a költözést javalló fél az igazság által, s akkor mindnyájan nyerünk; vagy veszt javallatának nem helyes volta miatt, s akkor a nagykároli fél közűl senki sem lesz, kit a vesztés okának lehetne tartani. Íme Tek. Rendek, az egyetlenegy út, melyen baráti rokon érzéseinket egymáshoz fenntarthatjuk. Minden más út harcra s gyűlölségre vezet; hol győző és meggyőzetett egyformán keserű veszteséget hoz magára.

Teljes projekt lista

Küldöttség két különböző véleményei ne egymáson nyerendő győzedelem, hanem egymással leendő egyesűlet által jussanak céljokra. Fontos a tárgy; s már a közelebb múlt közgyűlésen tapasztaltuk, hogy sok kétségre, sok vetekedésre okot szolgáltatott. Nem fognánk-e a közeledő gyűlésre jó eleve viszálkodást szerző alkalmat készíteni, ha a különözést többség által akarnók elhatározni, és így valamelyik vélemény pártfogóit békétlenekké tenni igyekeznők?

A mi történhető egyesűlésünk minden bizonnyal kedvező prognostikona lenne a következő közgyűlésnek; s kezességet nyújtana a felől, hogy ezen, oly igen sok oldalú, s oly igen kényes tárgy vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról a Tek. Rendek rokon egyetértéssel fognak végezni. Úgy látszik, hogy már magának a vármegyei kegyes végzésnek szavaiban az egyesűlés pontját fel lehetne találni.

Ki vagyunk küldve, hogy praetoriumunknak Szatmárnémeti sz. Ezen kifejezésekből ellentmondhatatlanúl következik, hogy nékünk itt két rendbéli kötelességünk van: egyik, hogy a projectum szükséges voltát és lehetségét megvizsgáljuk; másik hogy annak végrehajtására vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról készítsünk.

Ha már most, minden vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról tag egy szívvel lélekkel azt kiáltaná, hogy a projectum szükségtelen, vagy éppen lehetetlenséget foglal magában: igenis, hogy nékünk nem lenne más kötelességünk, mint ezen egyező felkiáltásnak okait összeírni, s a következő közgyűlésnek benyújtani, s egyszersmind kinyilatkoztatni, hogy az előttünk szükségtelennek és lehetetlennek látszott dolog kivitelére nézve semmi módokat nem találhattunk, s keresni a józan ésszel megegyezőnek nem tartottunk.

De minekutána szemeinkkel látjuk és füleinkkel halljuk, hogy a küldöttség tagjai közt számosan vagynak, kik a kérdés alatti projectumot nemcsak szükségtelennek és lehetetlennek nem tartják, de férjfiúhoz illő tűzzel pártfogolják: nem kell-e legalább annyit megengednünk, hogy a dolog talántalán lehetséges, talántalán nem szembeszökőleg szükségtelen, s minden esetre a józan okosság törvényeivel általános ellenmondásban nincs; mert íme józan okossággal, tudománnyal és tapasztalással bíró férjfiak vítatják.

Ezen következés ismét egy másikat húz maga után, azt tudniillik: hogy, ha közöttünk vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról, akik ezt vítatják, lehetetlen, hogy a közelebb ránk jövő közgyűlésben a Tek.

Rendek közt még mások is, több vagy kevesebb számmal, ne találkozzanak hasonló értelemben leendők. Tagadhatatlan igazság tehát, hogy mi, ezen elengedhetetlen praesumtio mellett, a többször említett projectumot, ha szükségesnek és lehetségesnek nem mondhatjuk is, de absolute szükségtelennek és lehetetlennek sem állíthatjuk; következésképpen magunkat a végzésben parancsolt plánum kidolgozása alól fel nem oldozhatjuk.

Kettő leszen itt elkerűlhetetlenűl szükséges. Első, hogy mivel a k. S így midőn egyfelől az akadályok elhárításáról szóló cikkelynek eleget teszünk, másfelől az Universitásnak útat nyitunk a tárgyat minden oldalairól felvenni, s kiküldöttségi munkálkodásunk helyes vagy helytelen voltáról itélni, s elfogadását vagy el nem fogadását győző okoknál fogva megtenni.

Hogy a praetorium elköltöztetésének plánumát a maga egész kiterjedésében, instrukciónk szerint kidolgozzuk, s azt az Universitásnak oly móddal nyújtsuk bé, hogy ha a tárgy a felsőség elébe terjesztetik, az előterjesztéshez megkivántató előre való dolgozásokban semmi hijánosság ne találtassék. Eszerént a Szatmár-Németi és N.

Mely alázatos vélekedésemet a Vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról. Küldöttség elébe terjesztvén, ohajtom, hogy az úgy vétessék, mint hazafiúi, tiszta indulatból származott, s a véleményi különözéseket célra vezetni igyekező jó szándék.

forex árszint keresni az interneten

E szent helyen fogadta el Nagyságod három esztendő előtt közbizodalmunk legszebb jelét, midőn általunk a törvényhozó nagy test tagjává elválasztatott. E szent helyen olvasta Nagyságod kevés hónapok előtt minden arcon a legszínetlenebb megelégedést, midőn királyi kegyelem, ősi fény és személyes érdem által tiszteletre méltó atyjának székét köztünk elfoglalá.

NKFI-EPR:Teljes projekt lista

E szent helyen állok íme Nagyságod előtt és vármegyénknek e még egészen új helyheztetésében, polgári kicsiny pályámnak éppen kezdetén, bemutatom a Rendeknek, s ennek a maga örökre szeretett alispánjai alatt, az ifjúság virágában álló tisztikarnak forró tisztelettel és szeretettel tölt idvezletét.

Nagyságod ezen idvezletét kedvetlenűl venni nem fogja. Mert nem Nagyságod vala-e, ki fényes hívatalába léptekor az öszvegyűlt nemességnek tapsolásai közt nyilatkoztatta ki, hogy az egész megye kiterjedésében nincs ember, ki eránt szeretettel ne viseltetnék?

S valóban, Méltóságos Báró, kölcsönös hajlandóság a kormányozó és kormányozottak közt polgári alkotványunk egyik legszükségesebb feltétele. Mert szabadon születtünk mi, s nem vaspálca és félelem, de törvény és szeretet által vagyunk igazgathatók. Csak annak a kormányozónak, aki bennünket így ismer, lehetséges az, hogy midőn a törvényes szabadság szózatai, a vélemények különbsége miatt, egymással vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról fognak, magát oly középponttá tehesse, hol közbizodalom által minden ellenkezés egyesíttetvén, az egyetlenegy nagy célnak, a haza javának eszközlésére fordíttassanak.

Adja az ég s csalhatatlan reménységünk vagyon e felőlhogy ez Nagyságod kormánya alatt mint eddig, úgy vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról után is, a legkivánatosabb szerencsével történjen meg; adja az ég, hogy itt, most és jövendőben a közjó szerelme egyiránt járjon által minden kebelt, s törvény, igazság és haza lehessen a tárgy, melynek következésében minden gondolat formálva legyen, minden szó kimondva.

S válasszuk külön bár a szabad városok portáikat a vármegye portáitól: mégis a miéink száma a Bereg, Ungvár és Ugocsa portáinak egyesűlt számát meg fogja haladni. Csak futólag kell az ország valamelyik abroszán végig nézni, s azonnal szembe fog ötleni, hogy a nevezett vármegyék együtt a miénknél sokkal nagyobb kiterjedéssel bírnak. Azt pedig, hogy azon sokkal nagyobb kiterjedésben sokkal nagyobb népesség, következésképpen nagyobb jövedelem is találtatik, azok is általláthatják, akik a rom.

Mit fogunk még mondani, ha oda figyelmezünk: miképpen Szabolcs vármegye a hajdú városoktól különválva csak két portával bír többet, mint Marmaros, huszonöttel pedig kevesebbet mint Szatmár?

Mi, akik hazaföldünknek sokféle szerencsétlen oldalait, sokféle káros tapasztalásaink után, jól ismerhetjük, nem titkolhatjuk el azon ohajtást: bár egyszer ezen temérdek bajokkal küszködő tartomány oly pártfogókra hogyan kell használni a bináris jeleket, kik nékie a közterhek viselésében érdemlett egyhűlést szereznének!

Nem szükség a Tek. Vármegye előtt az említett két járás szerencsétlen fekvését bőven festegetnem. Azok előtt vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról, kik jól tudják mindazt, amit e helyen mondanom kellene vagy lehetne; valamint jól tudják a bányai járásnak s a Nyír homokos részének terméketlenségét is.

Ezek oly észrevételek, melyek mindenkinek első tekintettel szemébe tűnhetnek. S ez aszámból álló nép az, mely az egész ország közterheinek mintegy hetvenhatod részét vagy az említett 24, városi lakosokkal együtt hatvanketted részét viseli.

Minő erővel? Ha a Szatmár, Máramaros, Bereg, Ungvár és Ugocsa vármegyék népességét kerek számmal hatszáz ezerre tesszük; [5] ezen summából Szatmár vármegyére egy harmad rész fog esni, az említett négy vármegyékre pedig öszvességgel két harmad rész.

Vegyük a föld kiterjedését kérdésbe: úgy Szatmár vármegyére bizonyos kevesebb rész jutand, mint a népesség tekintetében.

  1. Bináris ninja stratégia bináris opciókhoz
  2. NKFI-EPR:Teljes projekt lista

Azonban az egy harmados proportió mellett maradván; azt lehetne talán várnunk, hogy ha a négy vármegye mindöszve portát számlál: akkor Szatmár hetvenötnél többet ne számláljon. És még is ez a maga egész kiterjedésében 4 8 porta terhet visel. Talán a mi adózó népünk boldogabb környűlállások közé van helyheztetve, mint az említett vármegyék lakói? Ezen kérdésre könnyű a felelet, mihelyt a következőket figyelembe vesszük. Az diki populáris conscriptió 24, háznépet jegyzett fel, lakóházat pedig csak 21,et; és így mindjárt 3, háznép, amelynek még csak lakóháza sincs!

valuta kereskedési magánszemély bináris opciók költner csatorna

Ugyanazon öszveírás szerint telkes paraszt csak 10, van, és így az egész népességnek sokkal több mint fele csak zselléres lakos! Az ban készűlt öszveírás szerint az adózó nép szántóföldei tettek 66, holdat; termésűl pedig búza, rozs, zab és árpa együtt vévepozsonyi mérő adatott fel. Tegyük fel, hogy ezen feladás a valóságnál vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról vala, s mondjuk csupán a rozst és búzát annyinak, amennyire mind a négy nemű termés határoztatott, sőt mondjuk, hogy búza és rozs terem az adózó nép holdjaibanp.

Ezen egész summából 24, háznép közűl egyre csak 12 mérő jut: oly csekély summa, mely csupán egyetlenegy ember esztendei tartására elégséges! Önkényt jön, hogy azon esetben is, ha az adózó nép esztendőnkéntp.

Ott, hol a legszükségesebb hibázik, könnyű általlátni, hogy a boldogúlásnak útai már előre ketté vágattak. Az adózó háznép, mely magának elég kenyeret nem termeszthet, szerencsés, ha mindennapi élelmét s ruházatát keserű munkával megszerezhetvén, még annyira mehet, hogy adójának terhétől megmenekedhessék!

És ha a földmívelés a parasztot nem táplálhatja: mit kezdjen? Jármos ökrök és hámos lovak itt tekintetet nem további jövedelemfizetés jövedelmet hoznak. Mert az általok mívelt föld a parasztnak félesztendei élelmét is nehezen szerzi meg; szekerezés pedig a nagybányai vidéken kivűl nálunk úgy szólván semmi sincs. A teheneket ami illeti: tegyük fel, hogy azon nyolc vagy kilenc ezerből álló szám, mely az idei feladásokban találtatik, nagyon kevesítve van, és hogy a paraszt kezei közt 24, tehén legel: ezen esetben is, egy háznépre nem jutna több egyetlenegy tehénnél.

S legyen két ezer háznép, mely három tehénnel, négy ezer, mely kettővel bírván, olykor-olykor egy vagy két tinót eladhat; ezen számlálás szerint tizennégy ezer háznép fog maradni, melynek birtokában egy tehénke sem leend.

Adjuk hozzá, hogy az urbariális öszveiráskor az adózó nép kezei közt vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról, szekér szénát termő rét találtatott; mely summát, ha 80,re felemelünk is, legfeljebb is csak 40, darab marhának nyújthat táplálatot.

S ha ezen szám alatt vonó marhát és tehenet egybe veszünk, belőle egy háznépre kettő nem juthat. Már pedig sem csak 80, szekér széna is a vármegyei adózó nép birtokában nem terem; sem a szénafogyatkozást szalmával kipótolni nem lehet, mivel ez, a Nyíroldalt kivévén még szűkebb amannál.

Továbbá, hogy a juhtartás a vármegye legnagyobb részében nem is követelhető, közönségesen tudva van, valamint az is, hogy sertést a paraszt saját házának szükségeire is nagyon keveset nevelhet, mert azt tengerivel kell tartania, magyarország hogyan kezdtem nagy pénzt keresni forex a vármegye kétharmadrészében őtet magát is táplálja.

Ide járúl az is, hogy a méhtartás és pálinkafőzés sokkal kevesebb fontosságuak, mint gondolni lehetne. Mert feltévén, hogy azon négy vagy ötszáz kasméh helyett, mely summa esztendőnként feladatni szokott, ezeret, vagy éppen két ezeret kell számlálnunk: milyen kicsiny része az a népességnek, mely ezen négy vagy ötszörösen vett summában is részt vehet?

A pálinkafőzést pedig úgy kell tekintenünk, mint egyedűl a zsidók élelme módját, akik amennyit a közteherből vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról viselnek, két annyit terhelnek vissza a föld lakóira. S hogy a kereset ezen ága nagyon csekély, mutatja azon ból álló kevés szám, amennyire az adózó nép pálinkafazékai az idei dicális öszveírásban feltétettek.

Mert ha ezen számot háromszorosan vesszük is, még is az adózó nép csak mintegy huszonnegyed részének adna jövedelmet. Ide nem értvén azt, hogy a zsidókon kivűl lévő fazékbirtokosok legfeljebb is csak három esztendőben egyszer teremni szokott kevés szilvájokat főzik ki parányi edényeiken; következőleg azokat, mint kereset módját nem használják.

Ahol a földmívelőnek ily rossz állapotja van: nem lehet ott a mesterembert szerencsés környűlállások közt gondolni. S valóban nagyon kevesen is adják magokat az életkeresés ezen ágára. Több mint huszonnégy ezer háznép közt, mesterember mértéketlenűl kicsiny szám.

KÖLCSEY FERENC ÖSSZES MŰVEI II.

S még hasonlatlanúl kisebb azoknak száma, kik kupecség és kereskedés vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról keresnek élelmet. Mert amazok csak huszonketten, ezek legfeljebb huszonhatan vagynak, s oly szegények, hogy értékök öszvességgel annyi ezer forintot, mint amennyin vagynak nem teszen.

A kupecnek és kereskedőnek ott, ahol ő élni vagy éppen gazdagodni akar: vagy jószágot pénzért, vagy jószágért pénzt kell találnia. Az elmondottakból világos, hogy itt az adózó népnél sem egyiket, sem másikat fel nem lelik; hogy a nem adózóknál sem nagy mértékben lelik fel, azt kevés voltuk, s kevés voltuk mellett is szembetűnő vagy szegénységek vagy legfeljebb igen középszerű tehetségök bizonyítja. Valós opció rajz sincs nálunk oly nagy, s oly terhes fogyatkozás, mint kenyérnek valóban, mert azt a vármegye háromnegyedrészében a jószágbirtokosok közt is csak a gazdagabbak adhatnak el.

Következik, hogy ezen elkerűlhetlen s elsőrendű élelemcikkelyért külső vármegyékbe foly által azon kevés pénz, amit az idevaló lakos gonddal és fáradsággal öszvezsugorgat. Nem kevés pénzt vonnak ki a külső vármegyei mesteremberek is, kik készítményeikkel apró vásárainkat ellepni szokták. Azt a pénzkifolyást, mely ezen az úton kenyér, ruházat és gazdasági eszközök végett okoztatik, csak igen kis részben térítheti vissza az a pálinkamennyiség, mely a tisza- és szamosparti szilvásokból három esztendőnként bejön; az a kevés alma, mely a tiszaparti öt vagy hat helység határiról Máramarosban vett fenyőkön a Tiszán levitetik; s az a méz vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról dohány, mellyel egy-két idegen kereskedőnek örök monopoliumot űzni engedünk.

A marhával-kereskedés tulajdonképpen ha az egy-két kupecet, kik időről időre minimális opciós kifizetések kevés számú marhát, ez vagy amaz kis vásárra hajtogatnak, kivesszük a mészárszékeket árendáló zsidók kezében van; s ezeknek kezén forognak a mi többnyire igen nyomorúlt korcsmáink is, melyeknek körében határoztatik egész borral és pálinkával való belső kereskedésünk.

Adjuk hozzá, hogy számos folyóvizeink közűl egyedűl a Tisza az, melynek a szamosközi járás nehány kevés számú helységei kereskedői tekintetben hasznát vehetnék: minden más vizeink hajózhatatlanok, s azon temérdek károkat, melyeket kiöntésükkel okoznak, semmi más úton vissza nem téríthetik. Nem elég, hogy magokon útat nem engednek; hanem az esztendőnek felén keresztűl a szárazon való útat is a vármegye kétharmad része előtt elzárják; temérdek erővel készűlt töltéseket tépnek széjjel, s határokat borítván vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról, most a szántásvetés idejét késleltetik, majd az aratás egész reménységét teszik semmivé.

Míg ezek leginkább a kraszna- és szamosközi járásokban így történnek: azalatt a bányai járás hegylakója az egereknek vet; s a nyíri járás nagyobb része homok közé szórja a magot, hogy ott a legelső éjszaki szélnek prédája legyen. Egyedűl a károli kis vidék az, mely szerencsésb környűlállásokkal dicsekedhetik; de itt a pénz kicsiny circulatiója s egy nagy consumtiójú város nem léte miatt, minden produktum kevesebb becsben áll, mint a hasonlíthatatlanúl gazdagabb vidékű Debrecenben.

Gazdasági hírek

Egyéberánt is a határszélen fekvő Károl a vármegye igen kis részének nyit kereskedést; Szatmár-Németi is a Tisza felé fekvő egész vidékeknek többnyire idegen; s így ezen vidék az Ugocsában fekvő Tisza-Újlakkal jővén közösűlésbe, a föld produktumaira nézve egyedűl az ott vélemények a banán kereskedésére szolgáló robotokról kamara liferánsainak önhasznú kinézéseiktől függ, s örökre passivus állapotban tartatik.

És íme ily helyheztetésben van az az adózó nép, mely esztendőnként csupán a házi és hadi cassákba 99, ezüst forintra hágó summát fizet! Azon tizenhétezer s egynéhány száz zsellér lakos, kertész s több ilyenek közt, kik ezen nemes megye kebelében találtatnak, amint feljebb is megjegyezve van, több mint háromezer lakik idegen fedél alatt; de bizonyosan többre lehet tenni azoknak számát, kik sem földet, sem marhát nem bírván, élteknek nagyobb részében kenyeret nem süthetnek, hanem a legkisebb darabot, mellyel éhségeket valaha enyhítették, napszámos munka által idegen kezekből nyerik meg.

Az és azt követő esztendő iszonyító következésekben mutatta meg ezen élelem módjának bizonytalan voltát. Ha az olcsóbb esztendőkben a nyomasztó szükség nem láttatja is oly szembetűnőleg magát: de mindég nyughatatlaníthat bennünket az a gondolat: hogy a mi sokra hágó portáink kivetésében az ilyen szerencsétlenek is csalhatatlanúl számvetésbe jöttek, s a Tek. Vármegye kénytelen volt a legutolsó zsellér fejét is a legelső rendű telkes paraszt fejével egyet érő rovás alá számláltatni.

Úgy tűnik, a bizonytalanság és tanácstalanság korát éljük. Az eddig érvényesnek látszó elgondolások kérdésessé, s fejlődés eddigi útjai kétségessé kezdtek válni. A jövőre nyíló kilátások új gondolkodásra és új ethosz kialakítására késztetnek.

Könnyű általlátni, hogy a sokkal szegényebbnek feje nem viselhet annyi terhet, mint a gazdagabbé; s ohajtani méltó az, hogy e nemes megye, a maga portáinak kevesítése által oly helyheztetésbe jőjjön, melyben az ilyeneknek méltó enyhűlést szerezni lehessen.

Annál szükségesebb erre törekednünk, mert a feljebb kitett két cassabéli summák kijelentése által még csak egy része van elmondva az adózó népet nyomó tehernek. A királyi dézmáért részént pénzben, részént szolgálatban vagy termésben teljesítendő fizetések, s a tiszti forspontozáson eső deperdita könnyű kivetés szerént esztendőnként 5, ezüst forintra számíttathatik.

S mire kellett még ezen veszteségeknek menni oly esztendőkben, mint ésmidőn a gabona 50 for.

További a témáról